นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ความปลอดภัย

  บริษัท เดลิเวอรี่ คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด “บริษัท”ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริษัทเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่าบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไรโดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่เกี่ยวกับท่าน จนกว่าท่านจะทำการสมัครสมาชิก หรือ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะบันทึก IP address ของท่านเมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า หรือสมัครสมาชิก อนึ่งdStore จะใช้ Cookies ในการเก็บข้อมูลต่างๆที่จะนำมาใช้สำหรับการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจเป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์และการให้บริการของบริษัทต่อไป

บริษัท เดลิเวอรี่ คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวและดูแลจัดการเว็บไซต์นี้
เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการต่อไปนี้ เป็นเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการต่างๆซึ่งจัดทำขึ้นโดย บริษัท กับ ผู้ใช้บริการ
คำจำกัดความ  :
บริษัท  หมายถึง บริษัท เดลิเวอรี่ คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ dcommerce
ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้เข้ามาเยี่ยมชม หรือผู้สั่งซื้อสินค้าและบริการ หรือผู้ลงทะเบียนสมาชิกบนเว็บไซด์ 

      บริษัทจะถือว่าท่านอ่านและยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง รวมถึงนโยบายต่างๆที่ระบุบนหน้าเว็บไซด์ และ ยินยอมตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการตามข้อตกลงนี้ ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก หรือ การเยี่ยมชมของเว็บไซต์ หรือ เป็นลูกค้าของบริษัท การที่ผู้ใช้บริการใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้า ไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้บริการ ยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมาย ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ทุกประการ

โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว บริษัท ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการนี้ในอนาคตได้ ตามความเหมาะสม หากผู้ใช้บริการไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงได้ ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการลงทะเบียน หรือออกจากเว็บไซด์ได้ทันที

การจัดเก็บและใช้ข้อมูลเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.โดยผู้ใช้บริการ ตกลงยินยอมให้เราจัดเก็บ/รวบรวม ใช้ข้อมูลใดๆของผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสค์เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ การให้บริการ การปฎิบัติตามกฏหมายของบริษัท และบริษัทอาจมีการจ้าง หรือมอบหมายบุคคลอืนกระทำการแทน
2.บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้เฉพาะกลุ่มธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้มีอำนาจตามกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น
3.ผู้ใช้บริการ ยินยอมให้บริษัท ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ ในการแจ้งมูล ข่าวสาร และ ข้อมูลโปรโมชั่นที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและสมาชิก ทีจะมีขึ้นในปัจจุบันและอนาคต
หากคุณไม่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องการซื้อสินค้าเพียงอย่างเดียว คุณสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

การปฎิเสธความรับผิด และการ ยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

บริษัทมีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า
บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการส่งข้อมูลของระบบ การส่งข้อมูลผิดพลาด ความขัดข้องของระบบและ ซอฟแวร์ รวมถึง การลบข้อมูล  หรือความล้มเหลวในการเก็บข้อมูล การหมดเวลา  การหยุดให้บริการ อันตราย ความเสียหายใดๆ ไวรัส หรือ Hacker ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายกรณีพิเศษ) จากการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

เทคโนโลยีสำหรับการรักษาความปลอดภัย

    นอกจากมาตรการ และวิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว เรายังใช้ เทคโนโลยีระดับสูงดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัว ของท่าน

 • ระบบซอฟท์แวร์ที่ตรวจสอบและดักจับข้อมูลของ ผู้ที่พยามลักลอบเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • Firewall เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ  อนุมัติเท่านั้นจึงจะผ่าน Fire Wall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้
 • Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้ง Software ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและ Update อย่างสม่ำเสมอและได้ติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย
 • Secured Socket Layer (SSL.) เป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่แอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย Internet การเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสแบบนี้จะทำให้ผู้ดักจับไม่สามารถเข้าใจความหมาย ของข้อมูลได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังใช้สำหรับการยืนยันความมีอยู่จริง ของเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย บริษัท ใช้การเข้ารหัสแบบนี้อยู่ที่ 128 Bits (SSL.128)
  Data Encryption ใช้สำหรับข้อมูลที่มีความสำคัญมากๆ เช่น Password มีมาตรการอย่างเข้มงวดในการเก็บรักษา โดยก่อนนำข้อมูลเข้าเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้มีการเข้ารหัสโดยใช้ Algorithm ที่ซับซ้อนทำให้ ไม่มีใครสามารถรู้ข้อมูลสำคัญที่เข้ารหัสแบบนี้
 • Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็กๆ ที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็น ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของ ผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี จึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies แต่ถ้าหากมีความจำเป็น ต้องใช้ Cookies บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

1. บริษัท ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการที่สั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ เท่านั้น
2. การลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย อยู่เสมอ
3. ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
4 ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Username และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ Username และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ ผู้ใช้บริการยอมรับและถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการตามกฎหมาย
5 ในกรณีผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นหรือ บริษัท ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
6 บริษัท สงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หาก บริษัท พบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้

 • ผู้ใช้บริการไม่รักษา Username และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

 • ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

       การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการภายใต้เว็บไซด์นี้การสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ หรือซื้อสินค้าหรือบริการใดๆแสดงว่าผู้ซื้อได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขนโยบายการให้ บริการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงนี้ทุกประการ